5-1-3نتایج آزمون فریدمن:152
5-2پیشنهادات153
5-2-1پیشنهادات حاصل از تحقیق153
5-2-2پیشنهادات جانبی162
5-2-3پیشنهادات برای محققین بعدی163
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(2-1) موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه سایکس و بلاک55
جدول(3-1)مشخصات متغیرهای تشکیل دهنده موانع داخلی81
جدول(3-2) مشخصات متغیرهای تشکیل دهنده موانع محیطی82
جدول(3-3)مشخصات متغیرهای تشکیل دهنده موانع برآیندی82
جدول(3-4) مقدارآلفای کرونباخ84
جدول (4-1)فراوانی جنسیت88
جدول (4-2)فراوانی سن89
جدول(4-3) فراوانی وضعیت تاهل90
جدول(4-4)فراوانی نوع استخدام91
جدول(4-5)فراوانی وضعیت شغلی92
جدول(4-6)فراوانی تحصیلات93
جدول(4-7)فراوانی وضعیت تجربه کاری94
جدول(4-8) فراوانی پاسخ به سوال2-1ساختار سازمانی95
جدول(4-9)فراوانی پاسخ به سوال2-2ساختار سازمانی95
جدول(4-10)فراوانی پاسخ به سوال2-3ساختار سازمانی96
جدول(4-11)فراوانی پاسخ به سوال2-4ساختار سازمانی96
جدول(4-12) فراوانی پاسخ به سوال2-5ساختار سازمانی97
جدول(4-13)فراوانی پاسخ به سوال2-6ساختار سازمانی97
جدول(4-14)فراوانی پاسخ به سوال2-7ساختار سازمانی98
جدول(4-15)فراوانی پاسخ به سوال2-8ساختار سازمانی98
جدول(4-16)فراوانی پاسخ به سوال2-9فناوری اطلاعات99
جدول(4-17)فراوانی پاسخ به سوال2-10فناوری اطلاعات99
جدول(4-18)فراوانی پاسخ به سوال2-11مدیریت مالی100
جدول(4-19) فراوانی پاسخ به سوال2-12مدیریت مالی100
جدول(4-20)فراوانی پاسخ به سوال2-13مدیریت مشارکتی101
جدول(4-21)فراوانی پاسخ به سوال2-14مدیریت مشارکتی101
جدول(4-22)فراوانی پاسخ به سوال2-15مدیریت منابع انسانی102
جدول(4-23)فراوانی پاسخ به سوال2-16مدیریت منابع انسانی102
جدول(4-24)فراوانی پاسخ به سوال2-17مدیریت منابع انسانی103
جدول(4-25)فراوانی پاسخ به سوال2-18مدیریت منابع انسانی103
جدول(4-26)فراوانی پاسخ به سوال2-19وفاداری به اهداف104
جدول(4-27)فراوانی پاسخ به سوال2-20وفاداری به اهداف104
جدول(4-28)فراوانی پاسخ به سوال2-21یادگیری سازمانی105
جدول(4-29)فراوانی پاسخ به سوال2-22یادگیری سازمانی105
جدول(4-30) فراوانی پاسخ به سوال2-23یادگیری سازمانی106
جدول(4-31)فراوانی پاسخ به سوال3-1موانع اجتماعی106
جدول(4-32)فراوانی پاسخ به سوال3-2موانع اجتماعی107
جدول(4-33)فراوانی پاسخ به سوال3-3موانع اجتماعی107
جدول(4-34)فراوانی پاسخ به سوال3-4موانع اقتصادی108
جدول(4-35)فراوانی پاسخ به سوال3-5موانع اقتصادی108
جدول(4-36)فراوانی پاسخ به سوال3-6موانع اینترنتی109
جدول(4-37)فراوانی پاسخ به سوال3-7موانع اینترنتی109
جدول(4-38)فراوانی پاسخ به سوال3-8موانع سیاسی110

جدول(4-39)فراوانی پاسخ به سوال3-9موانع سیاسی110
جدول(4-40)فراوانی پاسخ به سوال3-10موانع قانونی111
جدول(4-41)فراوانی پاسخ به سوال3-11موانع قانونی111
جدول(4-42)فراوانی پاسخ به سوال4-1جامعه مداری112
جدول(4-43)فراوانی پاسخ به سوال4-2جامعه مداری112
جدول(4-44)فراوانی پاسخ به سوال4-3رقابت پذیری113
جدول(4-45)فراوانی پاسخ به سوال4-4رقابت پذیری113
جدول(4-46)فراوانی پاسخ به سوال4-5مدیریت تضاد114
جدول(4-47)فراوانی پاسخ به سوال4-6مدیریت تضاد114
جدول(4-48)فراوانی پاسخ به سوال4-7مشتری مداری115
جدول(4-49)فراوانی پاسخ به سوال4-8مشتری مداری115
جدول(4-50)فراوانی پاسخ به سوال4-9مشتری مداری116
جدول(4-51)فراوانی پاسخ به سوال4-10مشتری مداری116
جدول(4-52)فراوانی پاسخ به سوال4-11همکاری بین سازمانی117
جدول(4-53)فراوانی پاسخ به سوال4-12همکاری بین سازمانی117
جدول(4-54) آمار توصیفی مولفه ها و متغیرها118
جدول(4-55)آزمون کلموگروف اسمیر نوف120
جدول(4-56)آزمون فرضیه اول اصلی121
جدول(4-57)آزمون فرضیه دوم اصلی122
جدول(4-58)آزمون فرضیه سوم اصلی123
جدول(4-59)آزمون فرضیه1-1فرعی پژوهش124
جدول(4-60)آزمون فرضیه1-2فرعی پژوهش125
جدول(4-61)آزمون فرضیه1-3فرعی پژوهش126
جدول(4-62)آزمون فرضیه1-4فرعی پژوهش127
جدول(4-63)آزمون فرضیه1-5فرعی پژوهش128
جدول(4-64)آزمون فرضیه1-6فرعی پژوهش129
جدول(4-65)آزمون فرضیه1-7فرعی پژوهش130
جدول(4-66)آزمون فرضیه2-1فرعی پژوهش131
جدول(4-67)آزمون فرضیه2-2فرعی پژوهش132
جدول(4-68)آزمون فرضیه2-3فرعی پژوهش133
جدول(4-69)آزمون فرضیه2-4فرعی پژوهش134
جدول(4-70)آزمون فرضیه2-5فرعی پژوهش135
جدول(4-71)آزمون فرضیه3-1فرعی پژوهش136
جدول(4-72)آزمون فرضیه3-2فرعی پژوهش137
جدول(4-73)آزمون فرضیه 3-3فرعی پژوهش138
جدول(4-74)آزمون فرضیه3-4فرعی پژوهش139
جدول(4-75)آزمون فرضیه3-5فرعی پژوهش140
جدول(4-77) رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی141
جدول(4-76)آماره های آزمون فریدمن در خصوص موانع کارآفرینی سازمانی141
جدول(4-79) رتبه بندی موانع داخلی کارآفرینی سازمانی142
جدول(4-78)آماره های آزمون فریدمن در خصوص موانع داخلی کارآفرینی سازمانی142
جدول(4-81) رتبه بندی موانع محیطی کارآفرینی سازمانی143
جدول(4-80)آماره های آزمون فریدمن در خصوص موانع محیطی کارآفرینی سازمانی143

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1)فراوانی جنسیت88
نمودار (4-2)فراوانی سن89
نمودار (4-3) فراوانی وضعیت تاهل90
نمودار(4-4)فراوانی نوع استخدام91
نمودار(4-5)فراوانی وضعیت شغلی92
نمودار(4-6)فراوانی تحصیلات93
نمودار(4-7)فراوانی وضعیت تجربه کاری94
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل(1-1) مدل موانع کارآفرینی سازمانی تحقیق9
شکل (2-4) مدل کارآفرینی آنتونیک و هیسریج(علی اکبر فرهنگی ،513،1386)38
شکل(2-5) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش(احمد پورداریانی،163،1386)40
شکل(2-6) مدل کارآفرینی تامپسون(مقیمی،122،1383)41
شکل(2-7)موانع کارآفرین سازمانی امیر سبهانی(1391)58
فصل اول:کلیات طرح

مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزاینده ای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند، بنابراین به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی، تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و… در عصر حاضر، سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند(قائمی، 1380)،چراکه “تنها با بهره گیری خلاقانه از تغییر، برای هدایت کردن خود تغییرات است که می توانیم ،از آسیب شوک آینده در امان بمانیم و به آینده ای بهتر و انسانی تر دست یابیم”(تافلر 1،1373)
به طور کلی می توان گفت سازمان های موفق سازمان هایی هستند که اعضای خود را در سطوح مختلف سازمانی در فرآیندهایی که منجر به بروز ابتکار، نوآوری و تحول اثربخش در مدیریت و سازمان می شود، درگیر کرده ودر مقابل تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان می دهند. عنصر محرک نوآوری و تحول در بخش خصوصی،رقابت است که باعث میشود سازمان های پیشتاز در بازار رقابتی با بهره گیری از نوآوریهای فناورانه و تحولات سازمانی، به گونهای کارآ و اثربخش ابراز وجود نمایند.اماروند عمومی در سازمان های غیردولتی ایران مؤید این مطلب است که شرایط حاکم بر این سازمان ها سنتی و غیرکارآفرینانه است و بنظر می رسد که یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی سازمان های غیر دولتی در ایران ناشی از فقدان کارآفرینی سازمانی باشد و همچنین در بخش دولتی کشور ما رقابت وجود ندارد، پس بستر برای نپرداختن به تغییر، تحول، نوآوری و کارآفرینی به معنای واقعی و علمی آن فراهم میشود و این موضوعی نگران کننده است.
1-1بیان مساله
سازمان های هوشمند باید به دنبال ایجاد شرایطی باشند که بتوانندافراد خلاق و کارآفرین را هرچه بیشتر جذب ،مدیریت و نگهداری کنند تا از مزایای کارآفرینی سازمانی هرچه بیشتر بهره مند شوند(صمدآقائی،1378،ص1). سازمان ها باید به طور پیوسته با ترکیب جدیدی از منابع ،مزیتی جدی فراهم آورند. اینجاست که اهمیت نیروی انسان خلاق و به عبارت دیگر ،کار آفرینان سازمانی برجسته میشود وجود بستر منا سب برای فعالیت های کار آفرینانه در سازمان ها و همچنین محیط بیرونی پشتیبانی کننده از این گونه فعالیت ها از مهمترین عوامل کار آفرینی سازمانی به شمار می روند(جدی ،زنجانی،1380).به علاوه امروزه سازمان ها نمی توانند با اندکی افراد خلاق و کار آفرین بر رقبای خود فایق آیند ؛آنها باید شرایطی را فراهم سازند تا همه کارکنان روحیه کار آفرینی پیدا کنند و بتوانند فعالیت های کار آفرینی فردی و گروهی خود را به راحتی به اجرا در آورند.ایجاد چنین سازمان هایی در گرو عوامل کلیدی همچون شناخت شرایط محیطی ،درک عواقب وضع موجود،احساس نیار به تغییر اساسی ،شناخت ویژگی ها و اهمیت کارآفرینها ،شناخت ویژگی های سازمان کارآفرین و ایجاد بستر مناسب برای جذب کار آفرین ها است.(صمد آقائی،1378)
قرن جدید به دنبال راهبرد های سازمانی است که به شدت بر نوآوری تمرکز دارد.نوآوری مداوم (براساس محصولات،فرآیندها،ساختارها و امور روزمره اداری )و توانایی رقابت های موثر در بازارهای بین المللی از جمله مهارت هایی هستند که انتظار می رود به طور فزاینده ای بر عملکرد سازمان ها در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم تاثیر بگذارند(2001،Hadytts، Kuratko)
به دلیل کمبود منابع مالی از یک طرف وانتظارات متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و رقابت موجود بین بانک هاکه مرتبط با مباحث موانع کارآفرینی سازمانی (داخلی ،محیطی،برآیندی )می باشد،بانک ها از جمله سازمان هایی می باشند که مجبورند در جهت پاسخگویی به این نیازها ، به سمت کارآفرینی حرکت کنند.علیرغم این نیاز،بانک ها از جمله بانک مسکن با موانع متعددی در بروز فعالیتهای کارآفرینانه روبرو می باشد، لذا در این تحقیق به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی درمدیریت شعب جنوب غرب شهر تهران پرداخته تا ازاین طریق به این سوال ها پاسخ داده شود .
-موانع کار آفرینی سازمان در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران کدامند؟
-کدامیک از این موانع دارای رتبه بالاتری می باشند؟
1-2هدفهای تحقیق
اهداف اصلی :
-تعیین موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
-رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
اهداف فرعی:
-تعیین موانع داخلی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران.
-تعیین موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران.
-تعیین موانع برآیندی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
-ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود . توسعه فعالیت های اقتصادی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تلقی شده و لذا نقش شایسته ای برای حضور فعال تر در بازارهای جهـانی ، مقابله با رقبا، اشتغال زایی پایدار ، توسعه عدالت ، کاهش فقر و حل مشکلات بخش های عمومی و خصوصی دارد . بی شک توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسائی و رفع موانع آن است . ظرفیت سازی برای توسعه فعالیت های اقتصادی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت های کار آفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی می باشد و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع در ایجاد زمینه های مناسب در راستای توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی است .
در جهان امروز بانکها ازارکان اقتصادی و منشاء تغییر و تحولات مهم به حساب می آید. بنابر این بانک ها بامشکلات روز افزونی برای حفظ و ار تقای وضع وجود خود در بازار دارند و بسیار ی از آنها مجبورند که ماموریت و راهبرد های کلی خود را دوباره ارزیابی کنند.شایان ذکر است که اجزا وعناصر اصلی راهبرد کار آفرینی در سازمان های غیر انتفاعی همان اجزا و عناصر راهبردکار آفرینی در سازمان های انتفاعی یعنی پیگیری فرصت ها،فرهنگ سازمانی ،توانمندی کارکنان،ساختار و ارتباطات ،پاداش و قدر دانی ،کار گروهی ،خلاقیت و کار آفرینی در نظر گرفته می شود. یکی از راههای پاسخگویی سازمان ها به الزامات محیطی و پشتیبانی ا ز ماموریتشان استفاده از کارآفرینی سازمانی است (2000،Dubinsky،Sandra).اهمیت کار آفرینی به آنجا رسیده است که بعضی از صاحبنظران آن را یکی از عوامل تولید،مانند سرمایه و کار (به غیر از نیروی انسانی )،می شناسند و آن را موتور توسعه اقتصادی می دانند.سالهاست که موضوع کار آفرینی در کشور های توسعه یافته مورد توجه دانشمندان ،مسئو لان و مردم قرار گرفته و به صورت یکی از پر طرفدار ترین رشته های دانشگاهی در آمده است(صمد آقائی ،1377).همچنین با توجه به افزایش سریع رقبای جدید و احساس حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و نیز از دست دادن بهترین نیروهای کاری ،ضرورت کار آفرینی در سازمان ها جدی است(احمد پورداریانی،1378)
شرکت ها و سازمان های عصر حاضر به سمت رقابت شدید حرکت می کنند و هر روز بر میزان آن افزوده می شود. بانک ها نیز از جمله مشاغل و کسب و کارهایی هستند که رقابت در آنها افزایش یافته و هر روز بر ارائه خدمات، سرعت و تسهیل فرآیند خدمات دهی آنها افزوده می شود. بانک های کشور ما نیز متوجه این دیدگاه شده اند و از طرف دیگر دولت محترم نگاهی ویژه در خصوصی نمودن آنها به منظور همراستا نمودن شان با بانک های جهانی دارد. چرا که با ورود بانک های خصوصی مانند اقتصاد نوین، پارسیان، سامان، پاسارگاد و … بر میزان این اهمیت و تأکید افزوده شد. بانک های یاد شده توانستند نگاه بهتری از ارائه خدمات ورضایت مندی مشتریان از عملکرد بانک ها را به مدیران بانک ها و نیز مشتریان نشان دهند و با ارائه خدمات نوین بانکی و بهره گیری از خدمات الکترونیک، کیفیت ارائه خدمات، احترام به مشتری و… رقابت را وارد این عرصه نمایند.لذا بانک ها چاره ای جزء ایجاد ارزش افزوده و بهره گیری از فرصت های موجود ندارند و برای بکارگیری این فرصت ها و ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان می بایست روحیه کارآفرینی را در میان مدیران و پرسنل خود ایجاد نماید.
ضرورت کارافرینی سازمانی عمدتاًناشی از ناسازگاری و واکنش کند سازمان های متوسط و بزرگ نسبت به تغییرات روز افزون ،سریع،پیچیده و نامطمئن محیط است.با توجه به اهمیت بحث کارآفرینی سازمانی در دنیای امروز،در ایران به بحث کارافرینی سازمانی (به ویژه در بانک مسکن)توجه کمتری شده و زمینه های مورد نیاز برای آن فراهم نشده است. باتوجه به اینکه بسیاری از کشور های پیشرفته و توسعه یافته جهانی طی 25سال گذشته،باتحقیقات گسترده و به کارگیری این مقوله توانسته اند به پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی نائل گردند،ضرورت دارد که در ایران نیز تحقیقات هدفمند در این زمینه صورت گیرد تا بتوان مسائل و مشکلات را شناسائی و با ایجاد الگوها و مدلهای علمی برای پیاده سازی این فرآیند در سطح بانک مسکن از مزایا ی آن در توسعه همه جانبه کشور استفاده نمود لذا بانک به دلیل اهمیتی که در جامعه و اقتصاد داراست،کارافرینی سازمانی در این سازمان دارای اهمیت ویژه ای می باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع در بانک مسکن مهم و با اهمیت می باشد.
1-4چارچوب نظری
تمام مطالعات تحقیقی بر یک چارچوب نظری استوار است، چارچوب نظری به مجموعه گزاره هایی اطلاق می شود که به لحاظ نظری قادر به تبیین با طبقه بندی متغیرهای وابسته یا اصلی تحقیق هستند، این چارچوب نظری که با عناوین دیگری همچون چارچوب مفهومی، نقشه ی ذهنی و ابزار تحلیلی شناخته می شود، الگویی است که پژوهشگر بر اساس آن درباره ی روابط بین عوامل که در ایجاد مساله، مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند این نظریه ها می توانند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات گرفته باشد)سرمدی و همکاران،1383).
پینکات ( 1987 )2 ادعا کرد که ناتوانی سازمان های بزرگ در استفاده از ایده های نو از این مساله ناشی می شود که این سازمان ها به طور غیر مستقیم به دنبال رشد سریع فعالیت ها و سرمایه هایشان هستند. البته این مساله با شکست ساختاری در سازمان های صنعتی مرتبط است. سازمان های بزرگ در تلاش مداوم خود برای مدیریت تعادل بین تمرکز و عدم تمرکز، وابستگی و تنوع، یکپارچگی و انعطاف پذیری و کنترل و خلاقیت، گرایش به کارایی و قربانی کردن خلاقیت و نوآوری از خود نشان می دهند. درست است که ساختار طبیعی سازمان های بزرگ گرایش به کارایی دارد ، اما آنها به طور فزاینده ای نیاز به خلاقیت و نوآوری دارند تا بتوانند ادامه حیات دهند.
پینکات در کتاب”کارآفرینی سازمانی” از سازمان های بزرگ می خواهد تا آزادی عمل بیشتری به کارکنان خود بدهند؛چرا که در چنین محیطی، آزادی و همکاری باعث افزایش بهره وری می شود. وی معتقد است که سازمان های بزرگ در خلق ایده های نو موفق هستند، اما در استفاده از آنها به لحاظ تجاری بسیار ضعیف عمل می کنند.پینکات همچنین در مقاله دیگری به نام “سازمان های باهوش” از سازمان های بزرگ می خواهد به منظور ترویج کارآفرینی از سیستم سلسله مراتبی فاصله بگیرند. وی در این مقاله پس از انتقاد از سازمان های بزرگ به معرفی سازمان های باهوش می پردازد که به نظر او می توانند بستر مناسبی برای رشد و پرورش کارآفرینی فراهم کنند. ازنظر پینکات، سازمان های باهوش دارای پنج ویژگی اساسی به شرح ذیل هستند:
1- تفکر سیستمی؛2-دسترسی آزاد به اطلاعات؛3- استقلال؛4- سیستم های خود سازمان دهنده؛
5- انتخاب به جای انحصار.
تاکیدات مکرر پینکات نشان می دهد که سازمان ها و شرکت های بزرگ در قرن 21 نیاز به تغییرات گسترده ای دارندتا بتوانند روح نوآوری و کارآفرینی را ایجاد و تقویت کنند(پرداختچی و شفیع آبادی،1385 :110)
وجود برخی موانع و بازدارنده ها، کارآفرینی را در سازمانهای دولتی با چالش مواجه میکند و صاحب نظران از آن به عنوان موانع و تسریع کننده های محیطی درکارآفرینی سازمان های دولتی یادمی کنند که عبارتنداز: کنترل سازمان های دولتی از سوی حکومت، محدودیت های بودجه در حوزه منابع انسانی، ساختار سازمانی بوروکراتیک سازمان های دولتی و برخی عوامل دیگر که مانع توسعه کارآفرینی در بخش دولتی می شود.برای توسعه کارآفرینی جو مناسب اجتماعی موردنیاز است؛ اما در بخش سازما نهای دولتی، به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد مختلط به ندرت یافت می شود و در کشورهای سوسیالیستی نیز اصلاً وجود ندارد. حکومت ها، به طورسنتی سازمان های دولتی را نه تنها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تجاری، بلکه ابزار اهداف اجتماعی تلقی می کنند. در برخی از کشورها و به ویژه در کشورهای سوسیالیستی، کارآفرینی با اهداف اجتماعی ناسازگار و حتی معادل با اهریمن سرمایه داری بوده و نیز با سوسیالیسم و جامعه مداری ناسازگار است (مقیمی،1384: 286)همچنین یافته های پژوهشی بیانگر غیرکارآفرینانه بودن محیط سیاسی، قانونی سازمان های فرهنگی اجتماعی دولتی است. سازمان های اجتماعی و فرهنگی دولتی در محیطی فعالیت می کنند که چارچوب های سیاسی و قانونی نقش اساسی در فعالیت های آنها ایفا می کنند و توجه به قوانین و مقررات و همچنین تأثیرپذیری از خط مشی ها وسیاست های دولت، چاره ناپذیر است. در پژوهش مشابهی، یکی از مؤلفه های محیطی مورد بررسی، محیط سیاسی قانونی بوده است که ارتباط آن با کارآفرینی سازمانی در سازمان های اجتماعی و فرهنگی دولتی، از طریق آزمون همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج حاصله حاکی از همبسته بودن آنها با ضریب همبستگی27/0است .
از طرف دیگر، برای ارزیابی اینکه آیا محیط سیاسی قانونی تأثیر گذار بر عملکرد سازمان های مورد بررسی، تسریع کننده کارآفرینی بوده است یا خیر؛ نتایج بررسی نشان دهنده آن است که محیط سیاسی قانونی نه تنها موجبات کارآفرینی سازمانی را فراهم نمی نماید، بلکه به عنوان مانع تلقی می شود (همان منبع:293)
بوید 3و گامپرت4 چهار منبع برای تنش ها و تضادهای کارآفرینانه مورد شناسایی قرار می دهند که عبارتنداز:(مقیمی، 1383)
1-دلتنگی و غربت 2-غوطه ور شدن در کسب و کار 3-مشکلات با سایر افراد 4- نیار به موفقیت
دکتر زالی و دکتر رضوی(1387)در تحقیقی در زمینه موانع کارآفرینی سازمانی بیان نموده اند که موانع و مشکلات کارآفرینی در ایران به ویژه در بخش سازمانی آن را می توان از سه جهت بررسی کرد: 1-عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی 2-موانع قانونی توسعه کارآفرینی 3-عوامل نارسایی محیطی
مک میلان5 وهمکارانش(1986)
موانع زیر را برای کارآفرینی سازمانی معرفی کرده اند:
مشکلات عملیاتی،برنامه ریزی بی دقت و ناکافی، انتظارات سازمانی غیر واقعی، کافی نبودن حمایت
سازمانی از فعالیت های کارآفرینانه، و اشتباه خواندن بازار (MacMillan et al, 1986:177-191)
(به نقل ازآقاجانی،1390)
برطبق دیدگاه “کورنوال”و “پلرمن”(1990)نیز برخی از موانع کارآفرینی سازمانی عبارتند از:
-1کثرت و ابهام اهداف که باعث فلج شدن سازمان می شود.
-2اقدامات مدیران دولتی در معرض دید مردم است و حساسیت زیادی نسبت به آنها وجود دارد،در نتیجه آن رفتار مدیران دولتی محافظه کارانه می شود.
-3سیستم پاداش نامناسب که باعث بی انگیزگی کارکنان می شود.
-4قیدو بند های مربوط به خط و مشی ها و سیاست های پرسنلی که منجر به کاهش توانایی مدیران برای انگیزش می شود.(محمد کاظمی و همکاران،1390)
موانع کارآفرینی سازمانی استیون سان6(1985) ( به نقل از امیر سبهانی،1991)
موانع و محدودیتهای متعددی برای حرکت به سوی کار آفرینی در ساز مانها وجود دارد: هر چند بسیاری از این موانع ناخواسته بوده، پیامد و بازخور به کار گیری فنون مدیریت سنتی در ساز مان است. در برخی موار د، این موانع به قدری مخرب هستند که افراد ترجیح می دهند از رفتار کارآفرینانه اجتناب کنند. از جمله موانعی که پیش روی کار آفرینی سازمانی وجود دارد می توان به عدم حمایت مدیریت از کار آفرینی، عدم داشتن آزادی عمل در کار، سیستم نامناسب تشویق و ارائه پاداشها، ساختار خشک و مکانیکی، فرهنگ ضعیف ناسازگار و محافظه کارانه، اعمال کنترل شدید ، عدم باور به توان خلاقیت افراد، اعمال کنترل شدید، وجود فرهنگ بسته، توجه به سودهای کوتاه مد ت و شیوه های نادرست تشویق و ارائه پاداش از این نوع، اشاره کرد )استیون سان، (1985
1- کنترل شدید 2-فرهنگ سازمان 3- بعد زمان 4- ویژگیهای مدیران
کراسینکی2003)7): موانع سازمانی کارآفرینی را شامل موارد زیر می د اند: رویه های اجرایی نامناسب سازمان در برخورد با اشتباهات کارکنان، برنامه ریزی بلندمدت، سبک) ساختار( مدیریت وظیفه مدار، سیاست های تشویقی یگانه برای همه و ترفیع افراد سازشکار یا موافق .(Krasniqi, 2006: 71- 94)
(به نقل ازآقاجانی،1390)
فورستر و گراهام(1996)8محدود کردن فعالیت ها در درون سازمان ها از جمله مشکلاتی است که استقلال سازمان های دولتی را محدود می کند، از این روامکان سرعت بخشیدن و انعطاف پذیری در تصمیم گیری سازمانی محدود می شود. اما مانع اصلی سازمان های دولتی نوع و فرم مشکلات مالی آنها(چارچوب های خاص بودجه ریزی) است1996) .(Forster & Graham,
(به نقل ازآقاجانی،1390)
موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه زیلبرمن (2000)9
1-سلسله مراتب انعطاف ناپذیر 2-فقدان آزادی عمل 3-کنترل بیش از اندازه 4-تاکید بیش از حد به قوانین و مقررات (پرداختچی،1385)
با توجه به موانع مطرح شده از دیدگاه دانشمندان مختلف در این تحقیق مدل موانع کارآفرینی سازمانی از الگوی “کورنوال”و “پلرمن”(1990)که شامل 3بعد موانع داخلی ،موانع محیطی و موانع برآیندی می باشد،اقتباس و استفاده شده است .
1-5مدل تحقیق
به منظور بررسی موانع کارآفرینی در بخش دولتی و به ویژه در شعبه های مختلف بانک مسکن تهران می توان از مدل سه بعدی کرونوال و پرلمن استفاده نمود که در آن موانع کارآفرینی سازمانی را به سه دسته موانع داخلی، محیطی و برآیندی تقسیم نمونده اند.(Cornwall & Perlman, 1990: 221)
موانع داخلی شامل: مدیریت منابع انسانی، وفاداری به اهداف، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی،مدیریت مشارکتی ،مدیریت مالی،فنا وری اطلاعات می باشند.
موانع محیطی نیزشامل:موانع اجتماعی،سیاسی،قانونی،اقتصادی،و اینترنتی می گردند.
و سرانجام موانع برآیندی از مشتری مداری، مدیریت تضاد، جامعه مداری، رقابت پذیری وهمکاری های بین سازمانی تشکیل شده است.
شکل(1-1) مدل موانع کارآفرینی سازمانی تحقیق
این مدل از مدل سه بعدی کرونوال و پرلمن1990اقتباس شده است
1-6 فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی :
1-موانع داخلی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
2- موانع محیطی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
3-موانع برآیندی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
فرضیه های فرعی :
1-1) ساختار سازمانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
1-2) فناوری اطلاعات به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
1-3) مدیریت مالی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
1-4) مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
1-5) مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
1-6) وفاداری به اهداف به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
1-7) یادگیری سازمانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.

2-1) موانع اجتماعی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
2-2) موانع اقتصادی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
2-3) موانع اینترنتی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
2-4) موانع سیاسی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
2-5) موانع قانونی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
3-1) جامعه مداری به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
3-2) رقابت پذیری به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
3-3) مدیریت تضاد به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
3-4) مشتری مداری به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
3-5) همکاری بین سازمانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
1-7تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی
کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه شایستگی ها و فرصت ها در درون سازمان از طریق ترکیبات گوناگون منابع جدید است.کارآفرینی درون سازمانی به عنوان سیستمی تعریف می شود که ظرفیت خلاق مدیران وکل نیروی کار در سازمان را افزایش داده و قابل بهره برداری می سازد. این سیستم از
طریق توسعه حوزه ها و واحدهای سازمانی و هم چنین توسعه محصولات و خدمات،سازمان را در جهت تعیین و دستیابی به اهداف کارآفرینانه حمایت می کند، منابع را شناسایی و آماده بهره برداری می سازد و برای دستیابی به رشد تولید و سود، بهترین عرضه کنندگان و مشتریان را در درون و خارج سازمان می یابد198-204): (Elango, et al, : 2007.
موانع کارآفرینی سازمانی:موانعی که از بروز فعالیت های کارآفرینانه در سازمان جلوگیری می نماید که شامل موانع داخلی ،موانع محیطی و موانع برآیندی می باشد.
موانع داخلی کارآفرینی سازمانی اغلب محققان موانع درونی سازمانی را از عوامل اصلی ناکارآمدی سازمان ها در گرایش به کارآفرینی معرفی می کنند و معتقدند که ساختار سازمانی و فرهنگ حاکم بر این سازما ن ها باید تغییر کند . این فرآیند تجدید ساختار باید به عنوان یک فعالیت حیاتی مدنظر سیاست مداران و مدیران ارشد در سطح کلان ومدیران رده میانی درسطح سازمانی قرار گیر د. این دسته،شامل موانعی است که بیشتر منشاء درون سازمانی دارند .موانعی که در این دسته قرار می گیرند چه به لحاظ عوامل پدیداری آن و چه به لحاظ راهکارهای برطرف سازی این موانع باید به اصلاح ساختار درون سازمانی و انطباق آن با مدلی از عوامل داخلی سازمان پرداخته شود. محدود کردن فعالیت ها در درون سازما ن ها از جمله مشکلاتی است که استقلال سازمان های دولتی را محدود می کند ، از این روامکان سرعت بخشیدن و انعطاف پذیری در تصمیم گیری سازمانی محدود می شود . اما، مانع اصلی سازمان های دولتی نوع و فرم مشکلات مالی آنها(چارچوبها ی خاص بودجه ریزی)است(فوستر و گراهام10 ،1996)
موانع محیطی کارآفرینی سازمانی دسته دوم موانع بیشتر منشأیی برون سازمانی دارند . لزوم بازنگری و حتی تعریف مفاهیم جدیددر سطح سیاست گذاری کلان کشوری به عنوان راهکارهای اساسی در جهت اصلاح ، مرتفع ساختن این دسته از موانع و ایجاد زیر ساخت های مناسب در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی را نمایان می ساز د. از سوی دیگر، راهبردهای متداول در سطح سازما ن های دولتی توان لازم را برای تشویق کارکنان به فعالیت های کارآفرینانه ندارد و دیدگاه سنتی حاکم بر این سازمان ها به گونه ای است که در ارائه خدمات ، به تمایلات ارباب رجوع سازمان توجه کافی نمیشود (سونی یوگی11 ،2001)
موانع برآیندی کارآفرینی سازمانی : دسته سوم از موانع موجود بر سر راه کارآفرینی در سازما نهای دولتی، موانع برآیندی هستند .در جهان امروز سازما ن ها باید خود را با شرا یط و تغییرات محیط پیرامون خود هماهنگ کنند وگرنه محکوم به فنا هستند. سازمان های بزرگ و دولتی با شرایط خاصی روبرو هستند، و این شرایط و ویژگی ها باعث شده است تا نتوانند به راحتی خود را با تغییرات محیطی هماهنگ سازند .کارآفرینی به عنوان یک راه حل اساسی برای اغلب سازمان ها پیشنهاد شده است ولی سازما ن های دولتی دراین زمینه نیز با فرصت ها و تهدیداتی روبرو هستند .سازمان های دولتی برای کارآفرین شدن نیاز به تغییر درنوع روابط و ارتباطات خود با دیگر سازمان و ارگا نها در جامعه دارند(مقیمی، 1383) .
1-8روش تحقیق
پؤوهش حاضر از نظر هدف ، پژوهشی “کاربردی ” و از دیدگاه چگونگی گردآوری و پردازش داده ها ، پژوهشی”توصیفی “(غیرآزمایشی ) از شاخه” پیمایشی ” به شمار می آید. روش انجام تحقیق “پیمایشی ” است .در این روش پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیر های پژوهش می پردازد و مهم ترین مزیت آن قابلیت تعمیم نتایج به دست آمده می باشد.
1-9قلمرو تحقیق
1-قلمرو مکانی: شعب مدیریت جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
2-قلمروزمانی :از فروردین1393به مدت9ماه وزمان توزیع پرسشنامه تابستان 1393می باشد.
3-قلمرو موضوعی :این تحقیق به تعیین موانع کار آفرینی سازمانی در کار کنان مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران پرداخته و هدف آن شناسایی موانع مذکور ورتبه بندی موانع می باشد .لذا قلمرو موضوعی آن کارآفرینی است.
1-10جامعه و حجم نمونه تحقیق
جامعه تحقیق کارمندان بانک مسکن مدیریت شعب جنوب غرب شهر تهران با تعداد 563نفرمی باشد.و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده،فرمول کوکران حجم نمونه برابر است با 228نفر

N=563 P=0/5 d=%05 n=228
Z=آماره نرمال استاندارد و برای سطح اطمینام 95درصد برابر 1.96است.
P=درصد توزیع صفت در جامعه یعنی درصد افرادی که دارای صفت مورد مطالعه هستند.
-q(1-p)درصد افرادی که دارای صفت مورد مطالعه نیستند.
d=بیانگر خطای برآورد استانداردکه در این تحقیق حداکثر%05در نظر گرفته می شود.
روش تجزیه و تحلیل
در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش های آماری و توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن و نرمال نبودن جامعه می پردازیم و اگر جامعه نرمال بود از آزمون های پارامتری(در این تحقیق،tتک نمونه ای/تک گروهیOne-Sample T Test) و اگر جامعه نرمال نبود از آزمون های ناپارامتری(در این تحقیق،دوجمله ای/نسبتBinomial test) استفاده می کنیم.
1-11محدودیت ها ومشکلات تحقیق
1-10-1یکی ازمشکلات این تحقیق:در حین توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها ملاحظه شد، که برخی ازمدیران از تکمیل پرسشنامه هاخودداری نمودند . البته هر چند که بسیاری از این مدیران، کمبود وقت را به عنوان دلیلِ عدم همکاری خود مطرح می کردند، و محقق نیز در برخی از موارد به این مسأله اذعان دارد، اما در بعضی از موارد نیزمشاهده شد که عدم اعتماد مدیران به محقق در جهت حفظ اطلاعات و ترس از عواقب آن دلیل عدم همکاری آنان بود.
1-10-2درخصوص محدودیت تحقیق:دسترسی به یک بانک اطلاعاتی مرکزی که به صورت کامل و جامع ،حاوی اطلاعات و تحقیقات انجام شده در زمینه مورد تحقیق باشد، به راحتی میسر نبود و یا برای دسترسی به تحقیقاتی که قبلاً انجام شده می بایست هزینه پرداخت می گردید.
فصل دوم:مطالعات نظری
مقدمه
ازآنجاکه شبکه های ارتباطی، بازارهای گوناگون تولید و عرضه خدمات را در سطح ملی، منطقه ای وجهانی به یکدیگر وصل ساخته، کلید ورود به این بازارهای جهانی را رقابت پذیری دانسته اند، بدیهی است که در این رقابت جهانی نه تنها کشورها، بلکه کلیه نهادها و افراد باید دائماً قابلیتهای رقابت پذیری و سازگاری خود را افزایش دهند.(مشایخ، 1381)
برای دستیابی به این مهم پرورش ایده های خلاق وکارآفرینی که بتوانند خود را پیوسته با دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند، ضروری به نظر میرسد.
کارآفرینی فرایند یا مجموعه فعالیتهایی است که افراد را در فراگیری و توسعه دانش، مهارتها و ارزشها توانمند کرده، افراد را قادر به تعریف، شناخت، تحلیل وبرخورد با مسائل اطراف خود می سازد(1996،Hynes)
کارآفرینی تأثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی واجتماعی مردم دارد. هرچه یک جامعه بیشتر درفعالیتهای کارآفرینی شرکت کند، سریعتر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد.
جوامع امروزی به افرادی نیاز دارند که مصمم به کسب موفقیت باشند و قادر به تبدیل رؤیا به حقیقت بوده، دارای روحیه استقلال طلبانه برای کاوش موقعیتهای جدید باشند. اگر به تأثیرات اقتصادی واجتماعی کارآفرینی توجه شود نقش متخصصان ودانش آموختگان در توسعه جامعه روشن خواهد شد و دانش آموختگان به نیازهای مختلف جامعه پاسخ می دهند.
بنابراین، کارآفرینان پیوسته در حال ابداع و توسعهکالاها و خدمات جدید و نیز به دنبال روشهایی هستند که این کالاها و خدمات را به طور مؤثر تولید و عرضه کنند؛ ازاین رو، کارآفرینی زندگی را بهبود می بخشد. کارآفرینی موجب توزیع متناسب درآمد میشود. بدین ترتیب، مردم جامعه برای خرید کالاها و محصولات پول بیشتری می پردازند و سود بیشتری به کارآفرینان میرسانند.آنها میتوانند در خانه های خودشان سرمایه گذاری کنند و موجب افزایش بهره وری عظیم ملی شوند و از این نظر کشور سریعتر توسعه مییابد و سود اجتماعی نصیب دولت میکند. از طریق ایجاد فرصت برای کارآفرینان میتوان به درآمد سالانه بالاتر وزندگی بهتر دست یافت؛ زیرا میزان درآمد سرانه بالانشانه قابلیت بالا برای کارآفرینی است(هزارجریبی،1382)
کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه شایستگی ها و فرصت ها در درون سازمان از طریق ترکیبات گوناگون منابع جدید است.کارآفرینی درون سازمانی به عنوان سیستمی تعریف می شود که ظرفیت خلاق مدیران وکل نیروی کار در سازمان را افزایش داده و قابل بهره برداری می سازد. این سیستم از

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید